Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.

Wiadomość

Medycyna Pracy

Każdemu pracodawcy zależy na tym, aby jego pracownicy byli zdrowi. Pracownik zdrowy, to pracownik wydajny. Rzecz nie ogranicza się jednak do tak prostego przełożenia, ma wymiar bardziej ogólny. Zdrowie pracowników jest bowiem wartością chronioną również przez państwo, które wprowadza w tym zakresie bardzo konkretne uregulowania prawne.

W Polsce kwestie te reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn: Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.) Obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nałożony jest na pracodawcę.

Obowiązek ten obejmuje szereg norm i zasad, których przestrzeganie ma ograniczyć niekorzystny wpływ czynników, występujących w środowisku pracy, na zdrowie i życie pracownika. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zostały określone zarówno w Kodeksie, jak i w przepisach wykonawczych. Są to przede wszystkim:


 1. obowiązek przestrzegania zasad BHP już na etapie budowy lub przebudowy pomieszczeń, w których mają znajdować się pomieszczenia pracy.
 2. obowiązek certyfikacji w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych
 3. konieczność ustalania stopnia szkodliwości dla zdrowia stosowanych materiałów i procesów technologicznych
 4. obowiązek prawidłowego oznakowania i rejestrowania substancji chemicznych
 5. obowiązek przestrzegania szczególnych zasad prewencji przy stosowaniu środków rakotwórczych
 6. obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 7. obowiązek stosowania urządzeń eliminujących narażenia występujące w procesie pracy.
 8. obowiązek zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej oraz odzież ochronną
 9. obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym
 10. obowiązek poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim.


Wykonywanie obowiązków z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących przepisów i zasad BHP, jest objęte kontrolą państwową sprawowaną przez: Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną

Należy pamiętać o tym, że BADANIA PROFILAKTYCZNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ LEKARZY POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE, DODATKOWE KWALIFIKACJE.


Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników został nałożony przepisami Kodeksu Pracy. Są one obowiązkowe zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

W aktualnym stanie prawnym orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w warunkach jakie występują na konkretnym stanowisku, stanowi warunek dopuszczenia pracownika do pracy.

Obowiązują następujące rodzaje badań profilaktycznych:


 1. Badania wstępne, tj. wykonywane przed podjęciem zatrudnienia u danego pracodawcy, a także w przypadku każdorazowej zmiany stanowiska pracy, jeśli zmiana ta łączy się z występowaniem innych czynników narażenia
 2. Badania okresowe, wykonywane systematycznie w przedziałach czasu uwzględniających warunki pracy na danym stanowisku oraz ocenę stanu zdrowia pracownika
 3. Badania kontrolne, wykonywane po 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby.


Szczegółowy zakres badań dla poszczególnych grup ryzyka zawodowego został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332). Niezależnie od powyższego zakres badań wyznacza także szereg przepisów szczegółowych, odnoszących się do konkretnych grup zawodowych.
I tak na przykład w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy badanie lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuje także ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn: Dz.U. 2005 Nr 108, poz. 908). Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1384 ze zm.), osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, podlegają dodatkowym badaniom laboratoryjnym.
Istnieje szereg innych szczegółowych uregulowań odnoszących się do poszczególnych grup zawodowych. W każdym wypadku zakres badań danego pracownika ustala w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wyniki wywiadu lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne. Na pracodawcy ciąży obowiązek określenia stanowiska oraz warunków pracy danego pracownika. Pracodawca w tym celu wystawia skierowanie na badanie, które powinno zawierać:


 • określenie rodzaju badania /wstępne, okresowe, kontrolne/
 • wskazanie stanowiska pracy
 • podanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych
 • przedstawienie /jeśli były wykonywane/ aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy